Бюро-DOK  
     Строительная  ДОКУМЕНТАЦИЯ;  НОРМЫ;  ЗАКОНЫ.      

Головна » Новини

На переобладнання і перепланування   квартири  (жилого будинку і приміщення та приміщень приватного житлового фонду)   дозвiл уже не потрiбен.

(нова постанова  від 7 червня 2017 р. № 406  нижче по лєнті)


23.04.2015 18:35 Набув чинностi  Закон №191-VII  " Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення умов ведення бiзнесу". Ним внесено змiни до 37 кодексiв i законiв, якi мали б сприяти дерегуляцiї господарської дiяльностi. Про основнi новацiї розпитуємо юриста Андрiя Гвоздецького. -- Закон спрощує процедуру перепланування житла.

Ранiше процедура передбачала, крiм вiдповiдної заяви, подання також правовстановлювальних документiв на житловий об'єкт, копiї технiчного паспорта, поверхового плану, ескiзного проекту перепланування, фото- та графiчних зображень об'єкта, згоди житлово-експлуатацiйних органiзацiй на здiйснення робiт iз перепланування, документа, що пiдтверджує згоду мешканцiв (спiввласникiв, наймачiв) на роботи з перепланування. Закон також не обмежував строки розгляду iнiцiативи перепланування. Процес тривав довго, недешево, а подеколи супроводжувався вiдвертим хабарництвом.

Законом скасовано вимоги, що були ранiше, щодо отримання дозволу виконавчого органу (виконавчого комiтету) мiсцевої ради на виконання робiт iз переобладнання та перепланування житлового будинку або примiщення за умови, що останнi не стосуються втручання в несучi конструкцiї чи iнженернi системи загального користування.

(інженерні системи загального користування* ст 100 та 152 /нижче по статті/). Додатково визначено, що пiсля закiнчення зазначених робiт заходiв введення об'єкта в експлуатацiю не потрiбно «не потребується » . --

Чи актуальне це нововведення? -- Переобладнання та перепланування житла є масовим явищем. Так, вiдповiдно до Правил утримання житлових будинкiв та прибудинкових територiй, пiд переобладнанням розумiють улаштування в окремих квартирах багатоквартирних будинкiв iндивiдуального опалення та iншого iнженерного обладнання, перенесення нагрiвальних, сантехнiчних i газових приладiв, влаштування i переустаткування туалетiв, ванних кiмнат, вентиляцiйних каналiв. До елементiв перепланування житлових примiщень належить перенесення i розбирання перегородок, перенесення i влаштування дверних прорiзiв, улаштування i переустаткування тамбурiв, прибудова балконiв на рiвнi перших поверхiв багатоповерхових будинкiв. Найтиповiшi ситуацiї -- вiд змiни розмiщення рукомийника до облаштування студiо у квартирах-"хрущовках".


Нова процедура покликана спростити бюрократичну тяганину для громадян, що здiйснюють або мають намiр здiйснити перепланування житлових примiщень. Леся Ясинчук, газета "Експрес" Фото ibud.ua
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2015/04/23/133257-pereplanuvannya-kvartyry-dozvil-uzhe-ne-potriben **********************************************************          ********************************          ******************************************************************


У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., редакція  від  23.04.2015 р.

 додаток до № 28, ст. 573):  статті    100  і  152   викласти  в такій  редакції:

"Стаття 100.  Переобладнання і перепланування  жилого будинку і жилого приміщення

Виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.

Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачено договором найму (оренди)";


"Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування приміщень приватного житлового фонду

Виконання власниками робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребує отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується";

Терміни:

Перепланування - до елементів перепланування жилих приміщень належать: перенесення і розбирання перегородок,
перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів
на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків.

Переобладнання - улаштування в окремих квартирах багатоквартирних будинків індивідуального
опалення та іншого інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів;
влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05


   3.7 Капітальний ремонт — сукупність робіт на об'єкті будівництв, введеному в експлуатацію в установленному порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи, при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання, у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території.


   3.21 Реконструкція — перебудова введенного в експлуатацію в установленному порядку будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, в наслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг.

   Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкту в цілому або його частини (за умов їх автономності).


   3.2 Будівництво — нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об'єктів будівництв.


   3.24 Технічне переоснащення — комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів невиробничого та виробничого призначення, введених в експлуатацію в установленому порядку, шляхом впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, оновлення та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним.

   ДБН 2.2-3-2014. 01.10. /нова редакція/

   ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ


    Про  повноваження  сертифікованих фахівців.

   Сертифікований Архітектор  чи  інженер-проектувальник  можуть долучати  до  розробки проекту  несертифікованих  проектувальників - (субпідрядників, тобто, субпроектувальників).

   ГАП - Головний архітектор проекту                                                                                                                                                           ГІП  - Головний інженер проекту

     Сертифікований інженер-проектувальник при проведенні робіт з інженерно-будівельного проектування може забезпечувати одну або декілька основних вимог до об’єктів відповідно до видів спеціалізації у рамках обраного ним напряму діяльності, підтверджених кваліфікаційним сертифікатом (сертифікатами).
      В разі призначення сертифікованого інженера-проектувальника ГІПом, він зобов’язаний забезпечити відповідність проектної документації всьому комплексу вимог чинних будівельних норм, які стосуються об’єкта, що проектується.
   Обов’язковість комплексного забезпечення виконання основних вимог до об’єкта не залежить від особистої спеціалізації ГІПа і повинна стосуватись всіх рішень щодо інженерно-будівельного проектування об’єкту, по якому сертифікований фахівець призначений ГІПом.


   Відповідно до статті 19 Закону України «Про архітектурну діяльність» виконання проектних робіт по створенню об'єктів архітектури не потребує наявності у фахівців відповідного кваліфікаційного сертифіката у разі здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом архітектора чи іншого фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт відповідного профілю.
      Порядком також визначено, що при проектуванні об’єктів будівництва ІV – V категорій складності з особливо складними конструкціями і методами провадження робіт, що обґрунтовується у пояснювальній записці до проекту, за окремим завданням замовника розробляються робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки. У пояснювальній записці до проекту зазначаються прізвища, ім’я та по батькові і підписи сертифікованих виконавців по кожному розділу та частині проекту, а також найменування субпідрядників ( у разі їх наявності) . Поряд з цим, там же зазначено, що перелік осіб, які підписують проектну документацію, може уточнюватися залежно від складу і структури проектної організації ( генпроектувальника, проектувальника) .
   Враховуючи те, що кошторис є складовою частиною проектної документації та розробляється під керівництвом головного архітектора або головного інженера проекту (ГАПа, ГІПа), які повинні мати відповідні кваліфікаційні сертифікати та нести відповідальність за належний її рівень, наявність кваліфікаційного сертифікату у розробника кошторисної частини проекту не є обов’язковим.
      Разом з тим, у разі виконання проектної документації на капітальний чи поточний ремонти, що передбачається здійснити за рахунок державних коштів за спрощеною документацією, основними складовими якої є дефектний акт та кошторис, наявність у інженера-кошторисника відповідного кваліфікаційного сертифікату є обов’язковою умовою. (Лист Мінрегіону України від 26.06.2012 №7/17-10476 ).
       При цьому слід зауважити, що наявність робочих креслень в разі виконання ремонтних робіт з капітального ремонту за спрощеною документацією не передбачається. Однак в разі потреби пояснювальна записка може бути доповнена ескізними кресленнями не типових виробів.

   Мінрегіон   

   http://minregion.info/articles/10_ua.html


   ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   ПОСТАНОВА

   від 7 червня 2017 р. № 406

   Київ

   Про затвердження переліку будівельних робіт, які 
   не потребують документів, що дають право на їх 
   виконання, та після закінчення яких об’єкт не 
   підлягає прийняттю в експлуатацію 


   Відповідно до частини другої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів Українипостановляє:

   1.  Затвердити перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, що додається.

   2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”.

   Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

   Інд. 21

    

    ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
   від 7 червня 2017 р. № 406

   ПЕРЕЛІК
   будівельних робіт, які не потребують документів, що дають 
   право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт 
   не підлягає прийняттю в експлуатацію


   1. Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, — щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1).

   2. Роботи із заміни покрівлі будівель і споруд згідно з будівельними нормами, виконання яких не передбачає втручання в несучі конструкції.

   3. Технічне переоснащення згідно з державними будівельними нормами внутрішніх систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, газопостачання (включаючи спеціальне), силових та слабкострумових систем, які забезпечують функціонування будівель і споруд; обладнання (переобладнання) будівель і споруд приладами для ведення відокремленого обліку енергоносіїв, гарячої і холодної води.

   4. Заміна існуючих заповнень віконних, балконних та дверних блоків.

   5. Приєднання та підключення до інженерних мереж відповідно до технічних умов індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, гаражів, розташованих на присадибних, дачних і садових земельних ділянках та земельних ділянках для будівництва індивідуальних гаражів.

   6. Зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, гаражів, а також свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, відкритих басейнів та басейнів із накриттям, погребів, входів до погребів, воріт, хвірток, приямків, терас, ґанків — щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків.

   7. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності відповідно до статті 28 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

   8. Знесення і демонтаж будівель та споруд без подальшого будівництва, які не є підготовчими роботами, та без порушення експлуатаційної придатності інших будівель і споруд.

   9. Відновлення елементів благоустрою, визначених Законом України “Про благоустрій населених пунктів”.

   10. Відновлення у дворах чи в межах мікрорайонів дитячих і спортивних майданчиків, майданчиків для вигулу домашніх тварин, майданчиків для відпочинку людей та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

   11. Улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з інвалідністю та інших маломобільнихгруп населення.

   12. Монтаж технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.

   Можливість монтажу зазначених технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв визначається за результатами оцінки технічного стану та відповідно до  вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини за погодженням з власником будівлі, споруди, іншого об’єкта нерухомості.

   13. Відновлення окремих конструкцій будівель та споруд з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) та відновлення функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, без зміни їх геометричних розмірів.

   14. Улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення про їх виникнення, установок пожежогасіння, автоматичних установок контролю за вибухонебезпечними концентраціями газу в повітрі, охоронних систем з їх диспетчеризацією, систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, монтаж протипожежних воріт (штор), дверей, клапанів і вікон, пристроїв для блискавкозахисту будівель та споруд.

   15. Розміщення на автомобільних дорогах елементів санітарного облаштування та технічних засобів, визначених Законом України “Про автомобільні дороги”, відповідно до будівельних норм, стандартів та схем організації дорожнього руху.

   16. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих цехах, приміщеннях.

   17. Будівництво фортифікаційних споруд, інженерно-технічного облаштування з метою зміцнення обороноздатності держави в зонах, визначених переліком населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3367).

   18. Роботи, пов’язані із залізничним транспортом, а саме: реконструкція, технічне переоснащення та капітальний ремонт інженерних споруд, земляного полотна, залізничних колій та переїздів, пасажирських платформ, горловин станцій з укладенням стрілкових переводів, контактної мережі залізниць, повітряних ліній електропостачання 6-35 кВ, розташованих на підтримуючих конструкціях контактної мережі та окремих опорах обводів, повітряних та кабельних ліній, розподільних і живильних пристроїв електропостачання, сигналізації, централізації та блокування, зв’язку, станційних пристроїв зв’язку, пристроїв станційної електричної централізації стрілок і сигналів, гіркової централізації, ключової залежності стрілок і сигналів, автоматичного та напівавтоматичного блокування, диспетчерської централізації та контролю, переїзної автоматики, засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїздів (технічне переоснащення).

   19. Знесення самочинно збудованих об’єктів за рішенням суду.

    

   _______________

   Примітки:  1. Дія цього переліку не поширюється на об’єкти, що належать до пам’яток культурної спадщини.

   2. Роботи, зазначені у пункті 18 цього переліку, виконуються на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту загального користування, які розташовані в межах смуги відведення, відповідно до затвердженої проектної документації, стандартів, норм і правил.

   3. Виконання будівельних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

   _____________________

   https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250057520

   ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Левый блок


Правый блок

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .